Datalekken melden

Salem wil graag de persoonlijke levenssfeer van alle betrokkenen eerbiedigen. Iedereen heeft recht op een zorgvuldige omgang met zijn persoonsgegevens!
Conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming heeft Salem maatregelen getroffen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

Signaleert u desondanks toch een datalek? Of heeft u een vermoeden van een datalek? Meld u dit dan direct bij onze Functionaris Gegevensbescherming via het emailadres melddatalekken@salem.nl.