Beleid t.a.v. belanghebbenden

Salem kent de volgende belanghebbenden:

  1. Cliënten en hun familieleden of relaties
  2. Medewerkers
  3. Vrijwilligers
  4. Kerkelijke achterban
  5. Collega Samenwerkingspartners/Zorgaanbieders
  6. Zorgkantoor/Zorgverzekeraar

 Het overleg met de belanghebbenden vindt plaats op de volgende wijze:

Ad 1: Door middel van individuele (cliënt) contacten en door middel van het overleg met de Clientenraad.

Ad 2: Door middel van individuele contacten en door middel van het overleg met de Ondernemingsraad

Ad 3: Door middel van individuele contacten en  door middel van het structurele overleg met de vrijwilligers

Ad 4: Door middel van het houden van een jaarlijkse informatiebijeenkomst

Ad 5: Door middel van periodiek collegiaal overleg

Ad 6: Door middel van het voor- en najaarsoverleg en alle andere (structurele) bijeenkomsten

De aard en omvang van de informatieverschaffing aan de diverse groeperingen is divers: Jaarplan en exploitatiebegroting, Jaardocument
Maatschappelijke Verantwoording (inclusief jaarekening) alsmede een groot
aantal andere relevante documenten. Het Jaardocument is in te zien op de site www.jaarverslagenzorg.nl.

De betrokkenheid van de (interne) belanghebbenden bij de beleidsvorming van de organisatie is vastgelegd in de daarvoor bestemde procedures.