KvK kvk BTW btw
 


ANBI gegevens
Salem is een ANBI instelling (Algemeen Nut Beogende Instellingen). Vanaf 1 januari 2014 is het verplicht voor ANBI's om een aantal gegevens op een eigen website te publiceren. Ook publiceert de Belastingdienst vanaf die datum een aantal extra gegevens op haar website.

Hier vindt u deze gegevens van Salem en van de vrienden van Salem.

Salem staat bij de KvK inschreven onder nummer: 41130278

BTW nummer is: NL800909641B01


Zorgbrede Governancecode
Salem heeft bestuur en toezicht en het afleggen van verantwoording geregeld conform de Zorgbrede Governancecode.

Beleid t.a.v. belanghebbenden
Salem kent de volgende belanghebbenden:
1.    Cliënten en hun familieleden of relaties
2.    Medewerkers
3.    Vrijwilligers
4.    Kerkelijke achterban
5.    Collega Samenwerkingspartners/Zorgaanbieders
6.    Zorgkantoor/Zorgverzekeraar

Het overleg met de belanghebbenden vindt plaats op de volgende wijze:
Ad 1: Door middel van individuele (cliënt) contacten en overleg met de cliëntenraad.
Ad 2: Door middel van individuele contacten en overleg met de ondernemingsraad.
Ad 3: Door middel van individuele contacten en overleg met de vrijwilligers.
Ad 4: Door middel van het houden van een jaarlijkse informatiebijeenkomst.
Ad 5: Door middel van periodiek collegiaal overleg.
Ad 6: Door middel van het voor- en najaarsoverleg en alle andere (structurele) bijeenkomsten.

De aard en omvang van de informatieverschaffing aan de diverse groeperingen is divers: jaarplan en exploitatiebegroting, Jaardocument, Maatschappelijke Verantwoording (inclusief jaarrekening) alsmede een groot aantal andere relevante documenten. Het jaarverslag van 2020 vindt u hier.
De betrokkenheid van de (interne) belanghebbenden bij de beleidsvorming van de organisatie is vastgelegd in de daarvoor bestemde procedure.

273