Naam van de instelling 
Stichting tot steun aan de realisering van de doestellingen van de stichting  Salem.

Fiscaal nummer: 816042378
Postadres: Veerdam 14, 2921 AR Krimpen a/d IJssel
Bezoekadres: Vlietlaan 2, 2983 AZ Ridderkerk

Doelstelling
De stichting houdt zicht bezig met het aantrekken van donateurs en het organiseren van verschillende activiteiten met als doel het werven van financiële middelen. Hiermee steunt zij Stichting Salem bij zaken die niet uit het reguliere budget betaald kunnen worden. Te denken valt aan bijvoorbeeld een uitje met de rolstoelbus of een bewonersvakantie, het bekostigen van de pastoraal medewerker en de aanschaf van boeken ten behoeve van de bibliotheek.

Hoofdlijnen van het beleidsplan
Het bestuur realiseert de doelstelling door gelden in te zamelen door onder meer:

  • aan kerkenraden een verzoek te richten om of een collecte te houden of een gift te verstrekken;

  • het werven van donateurs en het ontvangen/verwerken van giften. Dit vindt plaats door de aanwezigheid van bestuursleden op de jaarlijkse herfstfair en door wervende bijdragen te plaatsen in Salutem.

Bestuur

 

Voorzitter:

J. van Helden

Secretaris:

H.J. Ruitenbeek

Algemeen adjunct:

A. Koolmees

Bestuurslid:

T.J. Alderliesten

Bestuurslid:

C. Bakker


Beloningsbeleid werknemers
De Stichting heeft geen personeelsleden in dienst.

Beloningsbeleid bestuur
De door het bestuur voor de Stichting gemaakte kosten worden op declaratiebasis vergoed.

Financiële verantwoording
Klik hier voor de recente balans en staat van baten en lasten.

Gerealiseerde activiteiten 2019

  • Op zaterdag 5 oktober organiseerde de Vrienden van Salem de jaarlijkse herfstfair. Van de opbrengst van deze fair werd een duo-fiets aangeschaft.
  • Eind oktober is er een mailing verzonden aan alle kerkenraden in de regio met het verzoek tot een donatie.
  • In verband met het teruglopen van de inkomsten en het vertrek van bestuursleden is er in 2019 gewerkt aan optimalisatie van de Stichting. er zijn twee nieuwe bestuursleden aangetrokken en er is een plan geschreven om extra middelen te werven.

In 2020 wordt gewerkt aan verdere optimalisatie van de stichting.

275