Therapie

Veel bewoners krijgen tijdens hun verblijf in Salem therapie.

Doelstelling Therapie
Het doel van therapie is het welbevinden van de bewoner in stand te houden of te bevorderen. Dit houdt enerzijds in het stimuleren tot een zo groot mogelijke zelfstandigheid en zelfredzaamheid, anderzijds het bieden van geborgenheid en comfort. 

Afdeling Therapie
De afdeling Therapie bestaat uit de disciplines ergotherapie, fysiotherapie en logopedie. De oefenruimten van de ergotherapie, fysiotherapie en logopedie vindt u aan het einde van de gang, direct naast de Receptie.

De aanvraag
De aanvraag voor deze therapieën wordt schriftelijk gedaan door de specialist ouderengeneeskunde.

De werkwijze
De therapeut zal na ontvangst van de aanvraag een eigen onderzoek doen. Aan de hand van de resultaten wordt een behandelplan opgesteld, waarin de aard van de behandeling en het gewenste doel worden vastgelegd. Dit zal zoveel mogelijk in samenwerking met de bewoner gebeuren.

Het verloop van de behandeling wordt bijgehouden en regelmatig zal evaluatie en zo nodig bijstelling van het behandelplan plaatsvinden. Het doel van de verschillende disciplines is het zoveel mogelijk voorkomen, opheffen, verminderen of compenseren van stoornissen, beperkingen en handicaps.