Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)

Verklaring Omtrent het Gedrag verplicht in de zorg 

Zorgorganisaties zijn vanaf 1 januari 2016 wettelijk verplicht om aan nieuwe werknemers die beroepsmatig cliëntcontacten hebben een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) te vragen.

Salem moet in bezit zijn van een VOG voor alle nieuwe medewerkers die zorg gaan verlenen aan cliënten, of die anderszins beroepsmatig met cliënten in contact kunnen komen.  De VOG mag niet ouder zijn dan drie maanden, te rekenen vanaf het tijdstip dat je bij ons in dienst bent.

Wat is een VOG?

Een Verklaring Omtrent het Gedrag is een verklaring waaruit blijkt dat iemands gedrag in het verleden geen bezwaar vormt voor het vervullen van een specifieke taak of functie in de samenleving. Justis screent (rechts-)personen die een VOG aanvragen en geeft de VOG's af. Je krijgt in ieder geval een VOG als je geen strafbaar feit hebt gepleegd dat relevant is voor de betreffende functie.