Kwaliteit

Goede zorg betekent aansluiten op iemands persoonlijke zorgbehoeften en voorkeuren. Daarom achterhalen we graag wat die persoonlijke voorkeuren zijn en hebben daarbij aandacht voor het heden, maar ook voor het verleden. We nemen niet alles vanzelfsprekend en ongevraagd van onze cliënt over, maar hebben respect voor zijn eigen regie. In samenspraak bekijken we waar wij de gewenste ondersteuning kunnen bieden.

Kwalitatief goede zorg is ook veilige zorg. Een cliënt moet zich veilig voelen. Veilig in zijn woonomgeving, veilig als het gaat om hygiëne maar ook veilig in de handen van de zorgverlener.

Om aandacht te hebben en houden voor kwalitatief goede zorg werken we vanuit het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg en met het kwaliteitssysteem PREZO. Jaarlijks houden we meerdere interne audits zowel door middel van gesprekken als door observaties. Daarnaast hebben we een groot aantal zorginhoudelijke werkgroepen die veilige zorg nastreven.

Clienttevredenheid
Op meerdere momenten staan we stil bij de vraag of de client tevreden is. Tijdens de dagelijkse zorgeverlening, maar ook op vaste evaluatiemomenten met de client en en/of zijn eerste contactpersoon. Daarnaast voeren we eenmaal per jaar een clienttevredenheidsonderzoek uit om een totaalbeeld te krijgen van de ervaringen van de clienten en hun familie.

Suggesties of klachten?
Als medewerkers van Salem proberen wij ons werk zo goed mogelijk te doen. Hierbij kan echter iets misgaan. Als u meent dat u verkeerd of onzorgvuldig behandeld bent, kunt u ons dit op verschillende manieren laten weten. Voelt u zich vrij hier gebruik van te maken. Zo helpt u niet alleen uzelf, maar ook andere bewoners en onze organisatie als geheel.
Een klacht kan formeel worden ingediend bij de Raad van Bestuur. Daarnaast zijn er diverse andere mogelijkheden om onvrede of een suggestie kenbaar te maken: bij de EVV of Teamleider, de Klachtenfunctionaris of bij de Clientenraad. Ook hangt er in de hal een bus waarin u een rode of groene kaart kunt deponeren.

Voor verdere informatie over klachten kunnen bewoners terecht bij de Klachtenfunctionaris, mevrouw E.P. van der Vlies (vlies.e@salem.nl). In Salem is een folder 'Suggesties of Klachten' aanwezig.

Wet zorg en dwang
Heeft u een vraag met betrekking tot de wet Zorg en Dwang of wilt u onafhankelijk advies? Dan kunt u contact opnemen met de cliëntvertrouwenspersoon Wet Zorg en Dwang, mevrouw A.Noorlander van LSR (a.noorlander@hetlsr.nl, 06-25272697).

Voor klachten m.b.t. de Wet Zorg en Dwang kunt u terecht bij de ambtelijk secretaris van de externe Klachtadviescommissie. Indien gewenst kunt u zich hierin laten bijstaan door de cliëntvertrouwenspersoon Wet Zorg en Dwang.

De ambtelijk secretaris van de Regionale externe klachtenadviescommissie Drechtsteden VVT is mevrouw D. Kinkelaar (d.kinkelaar@hetspectrum.nl, 078-6172535).

Privacy
Voor Salem is de bescherming van persoonsgegevens zeer belangrijk. Salem respecteert de privacy van bewoners en medewerkers en draagt er zorg voor dat persoonlijke gegevens altijd vertrouwelijk en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming worden verwerkt. Hier vindt u het Privacy Statement van Stichting Salem.

Datalekken melden
Salem wil graag de persoonlijke levenssfeer van alle betrokkenen eerbiedigen. Iedereen heeft recht op een zorgvuldige omgang met zijn persoonsgegevens! Conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming heeft Salem maatregelen getroffen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Signaleert u desondanks toch een datalek? Of heeft u een vermoeden van een datalek? Meld u dit dan direct bij onze Functionaris gegevensbescherming via het emailadres melddatalekken@salem.nl

2016-02-29_11-05-45
Contact

Heeft u een advies? Een compliment? Een leuk idee? Of bent u niet tevreden?

LAAT HET ONS WETEN!

Mail Klachtenfunctionaris
269